Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://mosrir.szczecin.pl/

Data publikacji strony internetowej: 09.03.2015 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.03.2024 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
  w całości;
 2. Niniejsza strona nie posiada dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Brak narzędzi kontaktowych (tłumacz
  migowy online);
 3. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego;
 4. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
 5. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu;
 6. Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki;
 7. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury nie mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab;
 8. Niektóre z elementów na stronie nie posiada unikalnego identyfikatora (identyfikator ten wystąpił już na stronie wcześniej);
 9. Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty
  lub go brakuje;
 10. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać
  narzędziem OCR;

Wyłączenia:

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 2. Część zdjęć i grafik została opublikowana przed wejściem w życie ustawy
  o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych;
 2. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego
  linka, czy pola formularza;
 3. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych;
 4. Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących;
 5. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności;
 6. Na stronie znajduje się wtyczka zapewniająca dostępność cyfrową strony przez |zmianę wielkości czcionki, kontrastu, negatywu, podkreślenia odnośników i zmianę
  czcionki na bezszeryfową.

Oświadczenie sporządzono dnia 07.03.2024. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Maria Liktoras,
adres poczty elektronicznej mlikt@mosrir.szczecin.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 914223427 wew.47.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Postępowanie odwoławcze

W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego drogą pocztową lub elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie

Adres: ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin

e-mail: mosrir@mosrir.szczecin.pl

Telefon:  91 422 34 27


Dostępność architektoniczna

Dla wszystkich obiektów:

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na obiekt. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego

i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online i innych rozwiązań technicznych dla osób niedosłyszących:

 1. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tzw. Asystenta.
 2. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.
 3. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM.
 4. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
 5. Obiekt nie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

 • polskiego języka migowego PJM,
 • systemu językowo-migowego SJM.

 1. Obiekt nie zapewnia innych rozwiązań technicznych dla osób niedosłyszących.

Poszczególnie obiekty należące do MOSRiR Szczecin i ich dostępność architektoniczna:


NETTO ARENA

czytaj więcej…

Hala Widowiskowo – Sportowa
ul. Wł. Szafera 3, 5, 7
71-245 Szczecin

Obiekt w zarządzaniu ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA

Budynek B

W budynku znajdują się: kasy biletowe, pomieszczenia administracyjno-biurowe, pomieszczenia pod restaurację. W budynku są windy i schody. Korytarze są ogólnie dostępne i przestronne. Obiekt wyposażony w 3 windy. Windy dostosowana dla osób niepełnosprawnych ,wyposażone w przyciski dla niepełnosprawnych niewidomych ze znakami alfabetu Braille’a na panelu, nie wyposażone w dodatkową sygnalizacje dźwiękową

 


Miejski Obiekt Sportowy Bandurskiego

czytaj więcej…

ul. Bandurskiego 35
71-685 Szczecin

Opis dostępności wejścia na obiekt.

Wejście dla osób niepełnosprawnych na obiekt znajduje się od strony ul. Gęsiej. Wejście główne jest utwardzone, nie oznakowane. Szerokość wejścia nie dostosowana do przemieszczania się na wózkach inwalidzkich. Brak drzwi automatycznie otwieranych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek przy boisku jest konstrukcją trzy kondygnacyjną. Wejścia, korytarze nie dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Budynek ma liczne schody. Brak windy, schodołazów, ruchowych platform.

Informacje dostępności szatni, łazienki, toalety.

Szatnie, łazienki, toalety nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy obiekcie brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za obiekt możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 1. osoba odpowiedzialna –   Jolanta Sałapa
 2. telefonicznie na numer: 519 352 802 lub tel. 885 103 836
 3. pocztą elektroniczną:  jsala@mosrir.szczecin.pl
 4. listownie na adres: ul. Bandurskiego 35, 71-685 Szczecin
 5. godziny otwarcia : pon.- niedz. 15.00-21.00


Zespół Obiektów Szczeciński Dom Sportu

czytaj więcej…

 

ul. Wąska 16,
71-415 Szczecin

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście na basen 50m, 25m , rehabilitację i pomieszczenia biurowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony ul. Niedziałkowskiego – wykonany podjazd. Przy wejściu zlokalizowany również parking. Brak drzwi automatycznie otwieranych.                                               

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek SDS

Na parterze budynku znajdują się: basen 50 m, przebieralnie, łazienki, toalety, szatnia główna, pomieszczenia biurowe, zaplecze ratowników i trenerów.
Basen 50m – wyposażony w 2 wózki do przewożenia osób niepełnosprawnych na terenie pływalni, basenowy podnośnik dla osób niepełnosprawnych.
Na piętrze znajdują się: wejście na trybuny, sale konferencyjne. Na piętro prowadzą schody i winda.
Obiekt nie stwarza problemów w poruszaniu się, brak barier architektonicznych.

– wejście główne (od strony ul. Niedziałkowskiego/Wąska) – jest konstrukcją dwukondygnacyjną, posiada schody oraz windę. Korytarze są ogólnie dostępne i przestronne. Winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych, wyposażone w przyciski dla niepełnosprawnych niewidomych ze znakami alfabetu Braille’a na panelu, nie wyposażone w dodatkową sygnalizacje dźwiękową.

Na parterze budynku znajdują się: basen 50 m, przebieralnie, łazienki, toalety, szatnia główna, pomieszczenia biurowe, zaplecze ratowników i trenerów, basen 25m.

Z strefy przebieralni brak możliwości przejazdu na wózku na basen 25m dla osoby niepełnosprawnej, przeszkodą są schody, prowadzące z przebieralni na basen 25m.

Basen 50m – wyposażony w 2 wózki do przewożenia osób niepełnosprawnych na terenie pływalni, basenowy podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Na piętrze znajdują się: kawiarnia, rehabilitacja, wejście na trybuny, sale konferencyjne. Na piętro prowadzą schody i winda.

Obiekt w tej części nie stwarza problemów w poruszaniu się, brak barier architektonicznych.

Wejście na SDS od strony ul. Wąskiej/Felczaka prowadzi na hale sportową, trybuny, salę bokserską, szatnie, toalety, pomieszczenia biurowe, brodzik. Budynek jest konstrukcją dwukondygnacyjną. Obiekt w tej części nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, posiada liczne schody. Brak windy, schodołazów, platform ruchomych.

Od strony Starego SDS, hala sportowa, brodzik, hala bokserska nieczynne do odwołania.

Informacje o dostępności szatni, łazienki, toalety.

 

 

 

Basen 50m:

 • 2 przebieralnie, 2 łazienki z natryskiem, 2 toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku. Toalety wyposażone w nakładkę toaletową z podłokietnikami umożliwiającą osobom z niepełnosprawnością korzystanie
  z WC, natryski wyposażone w siedzisko i barierki wspomagające.

Hol główny:

 • 2 toalety dla osób niepełnosprawnych. Wyposażone w nakładkę toaletową
  z podłokietnikami umożliwiającą osobom z niepełnosprawnością korzystanie z WC.

Hala SDS:

 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja :

 • 1 toaleta dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona w nakładkę toaletową
  z podłokietnikami umożliwiającą osobom z niepełnosprawnością korzystanie z WC. Szatnie oraz natryski nie dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Hotel:

 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy kompleksie zostały wydzielone 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Zlokalizowane są one na parkingu, znajdującym się przed głównym wejściem na basen 50m. Umieszczony jest znak poziomy i pionowy, w kolorze niebieskim informujący o miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Chwilowy brak dostępu do rehabilitacji.

Kontakt z Szczecińskim Domem Sportu możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 1. osoba odpowiedzialna za obiekt – Marek Gąsior
 2. osoba odpowiedzialna za hotel/zaplecze SDS – Barbara Berechowska
 3. telefonicznie na numer:
  • sekretariat – tel. 91 312 32 43, tel. 91 312 32 40, kom. 502 28 45 60
  • kasa – tel. 91 312 32 45,
  • rehabilitacja – tel. 91 312 32 47
  • hotel/zaplecze – tel. 91 422 28 56, kom. 519 35 28 07

 1. pocztą elektroniczną na adres: sds@mosrir.szczecin.pl
 2. listownie na adres: ul. Wąska 16, 71-415 Szczecin Godziny otwarcia :
  • Sekretariat: pon.- pt. 07.00-15.00
  • Kasa: pon.-niedz. 06.00- 22.00
  • Rehabilitacja: pon.-niedz. 6.30-22.00


Stadion Młodzieżowy Tenisowa

czytaj więcej…

ul. Tenisowa 38,
70-240 Szczecin

Opis dostępności wejścia na obiekt.

Wejście dla osób niepełnosprawnych na stadion znajduję się od strony ul. Tenisowej i ul. 26 kwietnia. Wejście główne jest utwardzone, nie oznakowane. Brak drzwi/furtek automatycznie otwieranych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek socjalny ma konstrukcję parterową. Budynek nie dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Szerokość wejścia do budynku uniemożliwia wjazd na wózkach inwalidzkich.

Zjazd z parkingu na boisko trawiaste jest utwardzony z znacznym pochyleniem. Dojazd do boiska ze sztuczną nawierzchnią jest bez przeszkód architektonicznych.

Informacje dostępności szatni, łazienki, toalety.

Szatnie, łazienki, toalety nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku. Brak możliwości samodzielnego wjazdu do budynku socjalnego.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu na stadion od strony ul. Tenisowej znajduję się parking .
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych .

Kontakt z osobą odpowiedzialną za obiekt możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 1. osoba odpowiedzialna za obiekt – Wojciech Siewruk
 2. telefonicznie na numer: 519 352 809 lub tel. 885 103 829
 3. pocztą elektroniczną na adres: hn@mosrir.szczecin.pl
 4. listownie na adres: ul. Tenisowa 38, 71-066 Szczecin
 5. godziny otwarcia :

 • pon.- pt.. 06.00-22.00, sob. 07.00-22.00
 • niedz., św i dni ustawowo wolne od pracy 09-19.00


 

Obiekt Sportowy , Hala tenisowa 

czytaj więcej…

aleja Wojska Polskiego 127,
70-490 Szczecin

Opis dostępności wejścia na obiekt.

Na teren obiektu możliwy jest wjazd/wejście dla osób niepełnosprawnych od strony al. Wojska Polskiego

Wjazd utwardzony , szeroki , bez progów przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dostępności szatni, łazienki, toalety.

Na terenie obiektu sportowego brak toalet, szatni przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Parking w trakcie budowy. Projekt zakłada wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt z Obiektem sportowym możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 1. Operatorem obiektu jest: konsorcjum podmiotów złożone z:
  • Fundacji SAT
  • Stowarzyszenia Akademia Tenisowa ProMasters
  • Stowarzyszenia Szczeciński Klub Tenisowy
  • Fundacji Sport Club

 1. Telefonicznie na numer: recepcja/rezerwacja kortów:
  hala tenisowa: tel. 887 805 801
  korty ziemne: tel. 91 422 00 49; 691 193 848
 2. pocztą elektroniczną na adres: skt@sktszczecin.pl
 3. listownie na adres: al. Wojska Polskiego 127, 70-490 Szczecin 
 4. godziny otwarcia :
  • poniedziałek – piątek: 8:00 – 22.00
  • sobota – niedziela: 8.00 – 20.00


 

Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Narutowicza

czytaj więcej…

Hala Sportowa
ul. Narutowicza 17
70-240 Szczecin

Opis dostępności wejścia na obiekt.

Wejście na halę znajduje się od strony ul. Narutowicza. Przy wejściu głównym są schody.
Brak podjazdów, poręczy. Brak drzwi automatycznie otwieranych. Wejście nie dostosowane
do przemieszczania się na wózkach inwalidzkich.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek hali sportowej jest konstrukcją dwu kondygnacyjną, posiadającą schody. Korytarze są ogólnie dostępne. Budynek nie dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biurowe, wejścia na trybuny znajdują się na piętrze. Brak windy, schodołazów, platform ruchomych.

Informacje dostępności szatni, łazienki, toalety.

Szatnie, łazienki, toalety nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do budynku zostały wydzielone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Zlokalizowane są przed głównym wejściem na halę sportową, umieszczony jest znak informacyjny o miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za obiekt możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 1. osoba odpowiedzialna za obiekt – Wojciech Siewruk
 2. telefonicznie na numer: 519 352 809 lub tel. 885 103 826
 3. pocztą elektroniczną na adres: hn@mosrir.szczecin.pl
 4. listownie na adres: ul. Narutowicza 17 , 70-240 Szczecin
 5. godziny otwarcia :

 • pon.- pt.. 06.00-22.00,
 • sob. 07.00-15.00


 

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny Nehringa

czytaj więcej…

 

ul. Nehringa 69,
71-836 Szczecin

Opis dostępności wejścia na obiekt:

Wejścia dla osób niepełnosprawnych na boisko znajdują od strony ul. Nehringa. Wejście główne jest utwardzone, nie oznakowane. Szerokość wejścia dostosowana do przemieszczania się na wózkach inwalidzkich. Brak drzwi/furtek automatycznie otwieranych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek przy boisku jest konstrukcją parterową. Korytarze są ogólnie dostępne i przestronne. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, ale nie stwarza problemów w poruszaniu.

Informacje dostępności szatni, łazienki, toalety:

Szatnie i łazienki nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

1 toaleta jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona w nakładkę toaletową
z podłokietnikami, umożliwiającą osobom z niepełnosprawnością korzystanie z WC.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Przed wejściem do budynku socjalnego zostały wydzielone i oznakowane 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za obiekt możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 1. osoba odpowiedzialna za obiekt – Ireneusz Aksiuczyc
 2. telefonicznie na numer: 519 352 808 lub tel. 885 103 825
 3. pocztą elektroniczną na adres: ksr@mosrir.szczecin.pl
 4. listownie na adres: ul. Nehringa 69, 71-836 Szczecin
 5. godziny otwarcia : pon.- niedz. 08:00-21:00


 

Obiekt Sportowo Rekreacyjny Potulicka

czytaj więcej…

ul. Potulicka 20,
71-066 Szczecin

Opis dostępności wejścia na obiekt.

Wejście na obiekt dla osób niepełnosprawnych na wózkach jest niemożliwy, szerokość furtki wejściowej jest niedostosowana do przejazdu wózkiem inwalidzkim.

Informacje dostępności szatni, łazienki, toalety.

Na obiekcie sportowym brak szatni, łazienki, toalety.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych .

Kontakt z osobą odpowiedzialną za obiekt możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 1. osoba odpowiedzialna za obiekt – Wojciech Siewruk
 2. telefonicznie na numer: 519 352 809 lub tel. 885 103 826
 3. pocztą elektroniczną na adres: hn@mosrir.szczecin.pl
 4. listownie na adres: ul. Potulicka 20, 71-066 Szczecin
 5. godziny otwarcia : pon.- niedz. 06.00-22.00.


 

Boisko sztuczne Witkiewicza

czytaj więcej…

ul. Witkiewicza 72
71-125 Szczecin

Opis dostępności wejścia na obiekt.

Wejście dla osób niepełnosprawnych na boisko znajduje od strony ul. Witkiewicza. Wejście główne jest utwardzone, nie oznakowane. Szerokość wejścia dostosowana do przemieszczania się na wózkach inwalidzkich. Trudność w postacie jednego schodka przy wejściu do budynku. Brak drzwi automatycznie otwieranych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek przy boisku jest konstrukcją dwu kondygnacyjną, posiadająca schody. Korytarze są ogólnie dostępne i przestronne. Budynek nie dostosowany dla osób niepełnosprawnych, ale nie stwarza problemów w poruszaniu w części parterowej.

Informacje dostępności szatni, łazienki, toalety.

Szatnie, łazienki i toalety nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do budynku nie zostały wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt z obiektem sportowym możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 1. osoba odpowiedzialna za obiekt – Marek Adamkiewicz
 2. telefonicznie na numer: 519 352 803
 3. pocztą elektroniczną na adres: sm@mosrir.szczecin.pl
 4. listownie na adres: ul. Witkiewicza 72, 71-125 Szczecin
 5. godziny otwarcia : pon.- sob. 07.00-15.00


 

Obiekt Sportowy Jezierzyce

czytaj więcej…

ul. Topolowa 2,
70-892 Szczecin

Opis dostępności wejścia na obiekt.

Wejście dla osób niepełnosprawnych na obiekt sportowy znajdują od strony ul. Topolowa. Wejście główne jest utwardzone, nie oznakowane. Szerokość wejścia dostosowana do przemieszczania się na wózkach inwalidzkich. . Brak drzwi automatycznie otwieranych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek przy boisku jest konstrukcją dwu kondygnacyjną. Korytarze są ogólnie dostępne
i przestronne. Budynek nie dostosowany dla osób niepełnosprawnych, ale nie stwarza problemów w poruszaniu w części parterowej na wózkach inwalidzkich. Brak windy, schodołazów, platformy ruchomej.

Informacje dostępności szatni, łazienki, toalety.

Szatnia, łazienka i toaleta dostosowane dla osób niepełnosprawnych, znajdują się w części parterowej.

1 toaleta wyposażona w nakładkę toaletową z podłokietnikami umożliwiającą osobom
z niepełnosprawnością korzystania z WC.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem na obiekt nie zostały wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za obiekt sportowy możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 1. osoba odpowiedzialna za obiekt – Dariusz Nawrocki
 2. telefonicznie na numer: kom. 519 352 801
 3. pocztą elektroniczną na adres: osz@mosrir.szczecin.pl
 4. listownie na adres: ul. Topolowa 2, 70-892 Szczecin
 5. godziny otwarcia : według bieżącego grafiku


 

Miejskie centrum Sportowo-Rekreacyjne Modra

czytaj więcej…

ul. Modra,
71-220 Szczecin

Opis dostępności wejścia na obiekt.

Wejście dla osób niepełnosprawnych na obiekt znajduje od strony ul. Modra. Wejście główne jest utwardzone, nie oznakowane . Brak drzwi automatycznie otwieranych. Szerokość bramy i furtki dostosowana do przemieszczania się na wózkach inwalidzkich.

Informacje dostępności szatni, łazienki, toalety.

Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do budynku nie zostały wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za obiekt sportowy możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 1. Osoba odpowiedzialna za obiekt – Włodzimierz Czyżewski
 2. telefonicznie na numer: 519 352 803
 3. pocztą elektroniczną na adres: tk@mosrir.szczecin.pl
 4. listownie na adres: ul. Modra , 71-220 Szczecin
 5. godziny otwarcia : pon.- niedz. 10.00-21.00 ( obowiązuje regulamin korzystania z obiektu)


 

Obiekt Sportowy

czytaj więcej…

ul Pawia 1
70-792 Szczecin

Opis dostępności wejścia na obiekt.

Wejście dla osób niepełnosprawnych na obiekt sportowy znajdują od strony ul. Orla. Wejście główne jest utwardzone, nie oznakowane. Szerokość wejścia dostosowana do przemieszczania się na wózkach inwalidzkich. Brak drzwi/furtki automatycznie otwieranych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek przy boisku jest konstrukcją parterową. Korytarze są ogólnie dostępne i przestronne. Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych, nie stwarza problemów w poruszaniu.

Informacje dostępności szatni, łazienki, toalety.

Szatnia, łazienka i toaleta dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta wyposażona w nakładkę toaletową z podłokietnikami umożliwiającą osobom
z niepełnosprawnością korzystania z WC.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem na obiekt zostały wydzielone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca nie oznakowane.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za obiekt sportowy możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 1. osoba odpowiedzialna za obiekt – Dariusz Nawrocki
 2. telefonicznie na numer: kom. 519 352 801
 3. pocztą elektroniczną na adres: osz@mosrir.szczecin.pl
 4. listownie na adres: ul. Orla,70-792 Szczecin
 5. godziny otwarcia : według bieżącego grafiku


 

Obiekt Sportowy Paproci

czytaj więcej…

ul. Paproci 13,
71-717 Szczecin

Opis dostępności wejścia na obiekt:

Wejścia dla osób niepełnosprawnych na boiska znajdują od strony ul. Paproci. Wejście główne jest utwardzone, nie oznakowane. Szerokość wejścia jest dostosowana do przemieszczania się na wózkach inwalidzkich. Brak drzwi/furtek automatycznie otwieranych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek przy boisku jest konstrukcją parterową, bez korytarzy. Do każdego pomieszczenia zapewniony jest dostęp z zewnątrz.

Informacje dostępności szatni, łazienki, toalety:

Szatnie i łazienki nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

1 toaleta jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona w nakładkę toaletową
z podłokietnikami, umożliwiającą osobom z niepełnosprawnością korzystanie z WC.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Na terenie obiektu nie zostały wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za obiekt sportowy możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 1. osoba odpowiedzialna za obiekt – Ireneusz Aksiuczyc
 2. telefonicznie na numer: 519 352 808
 3. pocztą elektroniczną na adres: ksr@mosrir.szczcin.pl
 4. listownie na adres: ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin
 5. godziny otwarcia : pon.- niedz. 08:00-21:00


 

Obiekt Sportowy Bukowe

czytaj więcej…

ul. Pomarańczowa 31
70-781 Szczecin

Opis dostępności wejścia na obiekt.

Wejście dla osób niepełnosprawnych na obiekt sportowy znajdują od strony ul. Pomarańczowa (między budynkiem socjalnym a małym boiskiem). Wejście główne jest utwardzone, nie oznakowane. Szerokość wejścia dostosowana do przemieszczania się na wózku inwalidzkim. Brak drzwi/furtki automatycznie otwieranych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek przy boisku jest konstrukcją parterową. Korytarze są ogólnie dostępne i przestronne.
Budynek nie dostosowany dla osób niepełnosprawnych, ale nie stwarza problemów w poruszaniu.

Informacje dostępności szatni, łazienki, toalety.

Szatnia, łazienka nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

1 toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych .Wyposażona w nakładkę toaletową
z podłokietnikami umożliwiającą osobom z niepełnosprawnością korzystania z WC

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem na obiekt zostały wydzielone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca oznakowane znakiem poziomym.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za obiekt sportowy możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 1. osoba odpowiedzialna za obiekt – Marek Adamkiewicz
 2. telefonicznie na numer: 519 352 803
 3. pocztą elektroniczną na adres: sm@mosrir.szczecin.pl
 4. listownie na adres: ul. Pomarańczowa 31, 70-781 Szczecin
 5. godziny otwarcia : według bieżącego grafiku.


 

Obiekt Sportowy Skolwin

czytaj więcej…

ul. Stołczyńska 104,
71-869 Szczecin

Opis dostępności wejścia na obiekt:

Wejścia dla osób niepełnosprawnych na boisko znajdują od strony ul. Stołczyńskiej. Wejście główne jest utwardzone, nie oznakowane. Szerokość wejścia jest dostosowana do przemieszczania się na wózkach inwalidzkich. Brak drzwi/furtek automatycznie otwieranych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek przy boisku jest konstrukcją parterową. Korytarze są ogólnie dostępne. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, ale nie stwarza problemów w poruszaniu.

Hala namiotowa piłkarska jest konstrukcja parterową. Korytarze są ogólnodostępne. Budynek nie dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Przy wyjściu do budynku 1 próg.

Informacje dostępności szatni, łazienki, toalety:

Szatnie, łazienki toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

W hali namiotowej szatnie  łazienki  nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 1 toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych .Wyposażona w nakładkę toaletową z podłokietnikami umożliwiającą osobom z niepełnosprawnością korzystania z WC

 

 

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Przy trybunie głównej dla osób niepełnosprawnych zostało wydzielone 6 miejsc oznaczonych znakiem pionowym.

Przy hali namiotowej wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

 

Kontakt z osobą odpowiedzialną za obiekt sportowy możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 1. osoba odpowiedzialna za obiekt – Ireneusz Aksiuczyc
 2. telefonicznie na numer: 519 352 808
 3. pocztą elektroniczną na adres: ksr@mosrir.szczcin.pl
 4. listownie na adres: ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin
 5. godziny otwarcia : pon.- niedz. 08:00-21:00


 

Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Wiesława Maniaka

czytaj więcej…

ul. Litewska 20
71-344 Szczecin

Opis dostępności wejścia do budynku.

Wejście dla osób niepełnosprawnych na stadion znajduje się na parterze przy ul. Litewska 20. Wejście główne na stadion jest utwardzone, oznakowane piktogramem. Brak drzwi automatycznie otwieranych. Brak progów. Szerokość drzwi dostosowana do przemieszczania się na wózkach inwalidzkich.

Przy drzwiach głównych widnieje tabliczka, iż obiekt posiada certyfikat
przychylności osobom niepełnosprawnym wydanym przez Prezydenta Miasta Szczecin.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Stadionu jest konstrukcją dwu kondygnacyjną, posiada schody oraz windę. Korytarze są ogólnie dostępne i przestronne. Obiekt jest wyposażony w windę. Winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych . Winda posiada dzwonek połączony z portiernią, gdzie osoba, która w czasie awarii urządzenia może poprzez telefon wewnętrzny skontaktować się z osobą przebywającą na dyżurze w portierni. Na przyciskach znajdują się oznaczenia Braille.

Hala lekkoatletyczna wyposażona jest w podjazdy dla wózków inwalidzkich, które umożliwiają poruszanie się po obiekcie – zapewniając komunikację pomiędzy halą a stadionem.

Informacje dostępności szatni, łazienki, toalety.

 1. PARTER:

 • Szatnie z wc i natryskami dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku.
 • W 2-ch szatniach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych znajduje się:
  • po 3 wc z podłokietnikami,
  • po 3 natryski z miejscem siedzącym.

 1. HOL GŁÓWNY

 • 1 wc z podłokietnikiem.

 1. HALA LEKKOATLETYCZNA

 • 1 wc z podłokietnikiem

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do budynku zostały wydzielone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Zlokalizowane są one na parkingu przed głównym wejściem na stadion ,umieszczony jest znak informacyjny o miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt z Stadionem Lekkoatletycznym możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 1. osoba odpowiedzialna za obiekt – Elżbieta Małysz
 2. telefonicznie na numer: 519 352 811 lub 885 103 828
 3. pocztą elektroniczną na adres: sla@mosrir.szczecin.pl
 4. listownie na adres: ul. Litewska 20, 71-344 Szczecin
 5. godziny otwarcia :

 • pon.- pt. 07.00-21.00
 • sob. 07.00 – 15.00


 

Zespół Obiektów Sportowych Tor Kolarski im. Zbysława Zająca

czytaj więcej…

aleja Wojska Polskiego 246,
71-346 Szczecin

Opis dostępności wejścia na obiekt.

Na teren obiektu możliwy jest wjazd dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Franciszka Jarzyńskiego. Budynki znajdujące się na terenie obiektu:

 1. Tor kolarski – znajduję się po lewej stronie, wykonany utwardzony, szeroki podjazd
  z małym pochyleniem dla osób niepełnosprawnych.
 2. Budynek biurowy – znajduję się po prawej stronie. Brak możliwości wejścia dla osób na wózku. Brak drzwi automatycznie otwieranych.
 3. Biuro Klubu Sportowego inwalidów START znajduje się po prawej stronie przy wjeździe na obiekt. Możliwy jest dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnych. Brak drzwi automatycznie otwieranych.
 4. Hala sportowa – znajduje się po lewej stronie w budynku toru kolarskiego. Dostępny dla osób niepełnosprawnych. Brak drzwi automatycznie otwieranych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 1. Tor kolarski – konstrukcja parterowa. Brak przeszkód architektonicznych.
 2. Budynek biurowy posiada chody. Brak schodołazów, platform ruchomych, wind.
  Wejścia nie dostosowane na przejazd wózkiem inwalidzkim.
 3. Biuro Klubu sportowego START- budynek parterowy. Wejścia dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich.
 4. Hala sportowa -wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak przeszkód architektonicznych.

Informacje dostępności szatni, łazienki, toalety.

Na ZOS Tor Kolarski brak toalet, szatni przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie ZOS Tor Kolarski brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt z Zespołem Obiektów Sportowych Tor Kolarski możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 1. osoba odpowiedzialna za obiekt – Włodzimierz Czyżewski
 2. telefonicznie na numer: 728 413153
 3. pocztą elektroniczną na adres: tk@mosrir.szczecin.pl
 4. listownie na adres: al. Wojska Polskiego 246, 71-345 Szczecin 
 5. godziny otwarcia : pon.- sob. 07.00-22.00


 

Obiekt Sportowy Wielgowo

czytaj więcej…

ul. Wesoła 1BA,
70-884 Szczecin

Opis dostępności wejścia na obiekt.

2 wejścia dla osób niepełnosprawnych na obiekt sportowy znajdują od strony ul. Wesołej.
Przy jednym wejściu osoba niepełnosprawna napotka 2 schody. Drugie wejście jest bez przeszkód architektonicznych. Wejścia są utwardzone, nie oznakowane. Szerokość wejść dostosowana
do przemieszczania się na wózkach inwalidzkich. Brak drzwi automatycznie otwieranych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek przy boisku jest konstrukcją parterową. Korytarze są ogólnie dostępne i przestronne. Budynek nie dostosowany dla osób niepełnosprawnych, ale nie stwarza problemów w poruszaniu.

Informacje dostępności szatni, łazienki, toalety.

Szatnia, łazienka nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

1 toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona w nakładkę toaletową
z podłokietnikami umożliwiającą osobom z niepełnosprawnością korzystania z WC.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem na obiekt nie zostały wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za obiekt sportowy możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 1. osoba odpowiedzialna za obiekt – Dariusz Nawrocki
 2. telefonicznie na numer: kom. 519 352 801
 3. pocztą elektroniczną na adres: osz@mosrir.szczecin.pl
 4. listownie na adres: ul. Wesoła 1BA, 70-884 Szczecin
 5. godziny otwarcia : według bieżącego grafiku


 

Hala Miejska Twardowskiego

czytaj więcej…

ul. Twardowskiego 12b,
70-320 Szczecin

Opis dostępności wejścia na obiekt.

Wejście dla osób niepełnosprawnych na halę znajduje od strony ul. Twardowskiego. Wejście główne jest utwardzone, nie oznakowane. Brak drzwi automatycznie otwieranych. Szerokość drzwi dostosowana do przemieszczania się na wózkach inwalidzkich.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek przy hali jest konstrukcją dwu kondygnacyjną, posiadająca schody. Korytarze są ogólnie dostępne i przestronne. Budynek nie dostosowany dla osób niepełnosprawnych, ale nie stwarza problemów w poruszaniu w części parterowej.

Informacje dostępności szatni, łazienki, toalety.

Szatnie, łazienki nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze zaplecza szatniowego hali.

1 toaleta dla niepełnosprawnych dostosowana i wyposażona w nakładkę toaletową
z podłokietnikami umożliwiającą osobom z niepełnosprawnością korzystania z WC, znajduje się
w części zaplecza szatniowego hali.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do budynku nie zostały wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt z osobą odpowiedzialna za obiekt sportowy możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 1. osoba odpowiedzialna za obiekt – Andrzej Ptak
 2. telefonicznie na numer: 519 352 806
 3. pocztą elektroniczną na adres: hm@mosrir.szczecin.pl
 4. listownie na adres: ul. Twardowskiego 12b, 70-320 Szczecin
 5. godziny otwarcia :

 • pon.- pt. 07.00-21.00.
 • sob. i niedz., gdy odbywają się mecze.


 

Obiekt Sportowy Załom

czytaj więcej…

Osiedle Kasztanowe 100
70-895 Szczecin

Opis dostępności wejścia na obiekt.

Obiekt sportowy posiada 2 wejścia dla osób niepełnosprawnych. Przy jednym wejściu osoba niepełnosprawna napotka 2 schody. Wejścia są utwardzone, nie oznakowane. Szerokość wejść dostosowana do przemieszczania się na wózkach inwalidzkich. Brak drzwi automatycznie otwieranych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek przy boisku jest konstrukcją parterową. Korytarze są ogólnie dostępne i przestronne. Budynek nie dostosowany dla osób niepełnosprawnych, ale nie stwarza problemów w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dostępności szatni, łazienki, toalety.

Szatnia, łazienka nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

1 toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona w nakładkę toaletową
z podłokietnikami umożliwiającą osobom z niepełnosprawnością korzystania z WC.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku socjalnym zostało wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Oznaczone znakiem poziomym.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za obiekt sportowy możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 1. osoba odpowiedzialna za obiekt – Dariusz Nawrocki
 2. telefonicznie na numer: kom. 519 352 801
 3. pocztą elektroniczną na adres: osz@mosrir.szczecin.pl
 4. listownie na adres: Osiedle kasztanowe 100, 70-895 Szczecin
 5. godziny otwarcia : według bieżącego grafiku

 

Miejski Obiekt Sportowy przy ul. Kresowej.

czytaj więcej…

Opis dostępności wejścia na obiekt:

Wejścia są utwardzone, nie oznakowane. Szerokość wejść dostosowana do przemieszczania się na wózkach inwalidzkich. Brama wjazdowa automatycznie otwierana.

Wejście na trybuny boiska trawiastego umożliwia dostęp dla osoby niepełnosprawnej na wózku. Wejście na trybuny boiska sztucznego (pełnowymiarowego) jest utrudnione dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku (wejście na trybuny posiada 2 schodki).

 Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 Budynek przy obiekcie jest konstrukcją dwukondygnacyjną. Budynek posiada dwa wejścia, jedno od strony parkingu – wejście na 1 piętro budynku, drugie wejście od strony boiska – wejście na parter. Szerokość wejść dostosowana jest do przemieszczania się wózków inwalidzkich.  Brak wejść automatycznie otwieranych. Korytarze są ogólnie dostępne i przestronne. Budynek jest niedostosowany dla osób niepełnosprawnych, ale nie stwarza problemów w poruszaniu.

 Informacje dostępności szatni, łazienki, toalety.

 Szatnie nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada 1 toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Wejście do toalety jest od strony boiska trawiastego. Toaleta jest wyposażona w nakładkę toaletową z podłokietnikami umożliwiającą osobom z niepełnosprawnością korzystania z WC.

 Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem zostały wydzielone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za obiekt sportowy możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

– osoba odpowiedzialna za obiekt – Jolanta Sałapa

–  telefonicznie na numer: kom. 519 352 802

– pocztą elektroniczną na adres: jsala@mosrir.szczecin.pl

– listownie na adres: ul. Ul. Kresowa 42, 71 – 770 Szczecin

    godziny otwarcia :

– poniedziałek – sobota od 7.00 do 22.00

– niedziele i święta od 9.00 do 21.00